โครงการจัดอบรมประชาคมตำบล หรือการจัดทำแผนชุมชนหรือหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการจัดอบรมประชาคมตำบล หรือการจัดทำแผนชุมชนหรือหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)