ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 ข้อมูลติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

05 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

06 Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการปฏิบัติงาน
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
013 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

014 รายการการจัดซื้อจัดจ้าหรือการจัดหาพัสดุ
015 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
016 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
017 รายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(1) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
(3) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
(1) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำปี2567
(2) แนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

022 แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทจริต และประพฤติมิชอบ
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
025 การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย N0 Gift Policy

026 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย N0 Gift P0licy จากการปฏิบัติหน้าที่
027 การสร้างวัฒนธรรม N0 Gift P0licy
028 รายงานผลตาม นโยบาย N0 Gift P0licy
029 รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

030 การประเมินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
031 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัด 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
033 รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน