ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ขอแจ้งยอดการชำระภาษี ซึ่งท่านสามารถนำใบแจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระได้ที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ด้วยเงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค เช็คของธนาคารสาขาในจังหวัดหนองคาย สั่งจ่ายในนามองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข หรือชำระผ่าน ATM, Internet Banking, Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) และหากเกินกำหนดเวลาตามแจ้ง กรุณาชำระเงินที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ส่วนจัดเก็บรายได้