ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 2567