ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดรับเบี้ยปรับ