นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประกาศเกียรติคุณ รางวัล ผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 สาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยว