ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ บ้านน้ำทอน หมู่ 2 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วันที่ 18 มิถุนายน 2563