คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 124