โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ตาก จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563