โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

และดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Trem Care : LTC) ในชุมชน ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ