แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ต.ย.8)