แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ตามที่นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้กำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ครั้งแรก ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวพิศมัย ธรรมวงค์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข