เอกซเรย์ตำบล เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เอกซเรย์ตำบล เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19