เดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นเตือน เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลด่านศรีสุข ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด