เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะ โดยเฉพาะในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลด่านศรีสุข ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือน ช่วยกันแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ และเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ของเรา