อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ สถานีตำรวจน้ำอำเภอศรีเชียงใหม่