องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานผลไม้หวานด่านศรีสุข)