องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2564

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

ผลการตัดสิน รางวัลพระปกเกล้า 2564