ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป