ศพด.บ้านด่านศรีสุข จัดการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากรประจำศูนย์

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้จัดการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากรประจำศูนย์ ณ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข โดยมีนายมานพ พรมสมบัติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ” และ “การฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและแผนอพยพหนีไฟ” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและพนักงาน ได้ทดลองปฏิบัติจริงในการใช้ถังดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟเบื้องต้น เมื่อเกิดไฟไหม้หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข