วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  (VISION)

“คนมีรายได้ ปากท้องอิ่ม อยู่ดีมีสุข”

คนมีรายได้ คือ การทำตลาดการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชตามความต้องการตลาด(ผักนอกฤดู) ส่งเสริมตลาดกลางยางพารา พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (ป่าชุมชน,จุดกางเต้น,น้ำตกห้วยตาด,แพบางกอกน้อย ฯลฯ) ส่งเสริมให้ตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน (คอมเพลส)

ปากท้องอิ่ม คือ ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 เช่นการปลูกพืชผักกินเอง การเลี้ยงสัตว์

อยู่ดีมีสุข คือ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การติดกล้อง CCTV หมู่บ้านสะอาด ส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนและระบบ WI-FI หมู่บ้าน ฟรีอินเตอร์เน็ต

ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(Mission) ในการพัฒนาตำบล

ภารกิจหลักที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ภารกิจหลักที่ 2 : การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

ภารกิจหลักที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ภารกิจหลักที่ 4 : การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

 1. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) หลักธรรมมาภิบาล แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
 2. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
 3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4. ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบ

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 2. พัฒนาส่งเสริมการด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง
 6. การพัฒนาระบบจราจร
 7. การพัฒนาสาธารณูปโภค
 8. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 1. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบ เศรษฐกิจ และการเรียนรู้ในชุมชน
 2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 3. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสังคม

 1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ ประชาชน
 2. พัฒนาและส่งเสริมการนันทนาการด้านกีฬา
 3. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 4. ส่งเสริมการศึกษา
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านหลักสูตรก่อนวัยเรียน
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการ ดำเนินตามสาธารณสุขมูลฐาน
 2. การควบคุมและป้องกันโรค
 3. การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กัน ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ การรักษาความสะอาด
 3. การส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูก ต้นไม้ทดแทน
 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว