วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  (VISION)
 
“เราจะรักษาป่า ต้นน้ำ ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ”
 
พันธกิจของการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION)
            1.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
            3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4.  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
            1.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
2.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
            3.  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
4.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
       ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  7  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  จำนวน  ๒๖  แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหาร

เป้าหมาย

            เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดหนองคายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
                  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
                  2.  ส่งเสริมความรู้ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับความรู้ในระบบประชาธิปไตย
                  3.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
                  4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
                  5.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
            ตัวชี้วัด
                  1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
                  2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
                  3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
 
            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
            เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
            ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้
                  1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นได้มาตรฐานมีความสะดวกและปลอดภัย
                  2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
                  3. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน
                  4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ตัวชี้วัด

                  1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
                  2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
                  3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
                  4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น
 
            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
            เป้าหมาย
            เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง    ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและยกระดับ มาตรฐาน สินค้าเกษตรของจังหวัดหนองคาย และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

          กลยุทธและแนวทางการพัฒนา

          1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
          2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
          3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่สำคัญ
          4. การพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนเกษตรกรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์และผลผลิตเพิ่มขึ้น
2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
                  3. เกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรได้คุณภาพและมาตรฐาน
            4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
         เป้าหมาย
            เพื่อพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยและสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
            กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
            1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัยต่าง ๆ
2. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
3. จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรประชาธิปไตยตำบลด่านศรีสุข
4. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
            ตัวชี้วัด
            1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม มีจำนวนลดลง
            2. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
            3. มีสมาชิกกลุ่ม/องค์กรประชาธิปไตยตำบลด่านศรีสุข
 
5. ยุทธศาสตร์การการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
            เป้าหมาย
            เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดหนองคายตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
            กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
                  3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต

ตัวชี้วัด

                  1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  2. เด็ก และเยาวชน เข้าเรียนตามระบบ 100%
                  3. เด็ก เยาวชน และประชาชน นำคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินใช้ในชีวิตประจำวัน
 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย

            เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก

แนวทางการพัฒนา

                  1.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
                  2.  รณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาล
                  3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของมารดาและทารก

ตัวชี้วัด

                  1.  การดำเนินงานของสาธารสุขมูลฐานมีการดำเนินการต่อเนื่อง
                  2.  จำนวนประชาชนปลอดโรค
3.  จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วหน้า
                  4.  จำนวนมาดาและทารกหลังคลอดมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

            เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากร อนุรักษ์และฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา

                  1.  สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
                  2.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
                  3.  อนุรักษ์ป่าชุมชน

ตัวชี้วัด

                  1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                  2.  จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
                  3.  จำนวนป่าไม้ชุมชนมีต้นไม้เพิ่มขึ้น
 
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
                        (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth)
                              1. ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน          โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
                              2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์
                              3. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปมาด้วยความสะดวก
                              4. มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง  เพียงพอ
                              5. ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหาร  การพัฒนา
                              6. มีองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
                              7. มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
                              8. เป็นสังคมชนบท สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
 
                        (2)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
1. กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่เข้มแข็งขาดความสามัคคี
2. เด็กและเยาวชนไม่รู้คุณค่าของการศึกษาต่อ
3. ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อสืบสานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
4. ขาดผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านการกีฬาเพื่อจะมาส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา
5. การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย
 
                        (3)  โอกาส (O : Opportunity) 
                              1. ประชาชนประกอบอาชีพสวนยางพารา เกษตรกรมีรายได้
                              2. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยการออกบริการนอกสถานที่
                              3. เป็นสังคมชนบท วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นสังคมเอื้ออาทรต่อกัน
                              4. การพัฒนาสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น ที่มีแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาตำบล
 
                        (4)  ข้อจำกัด  (T : Threat)
                              1. ในด้านพื้นที่อยู่ห่างจากถนนสายหลัก ลำบากการเดินทาง ไม่มีรถโดยสารผ่านหมู่บ้าน ตำบล
                              2. โครงการที่ใช้งบประมาณสูง ขาดงบประมาณที่จะดำเนินการ
                 3. ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่จะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการ
                 4. ปัญหาที่สาธารณะที่ถูกบุกรุก
     5. ประชาชนมาจากชุมชนเกษตรกรรมมีพื้นฐานความรู้และพื้นฐานทางสังคมต่างกัน