วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563