ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก (RE-X-RAY)

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกจากฐานข้อมูลเดิม RE-X-RAY ตามแผนปฏิบัติการแนวใหม่ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์