รายงานการตรวจงบการเงิน

รายงานการตรวจงบการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายงานการตรวจงบการเงิน