รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting