รับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่มีผลการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย