รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย