รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้านสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้านสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล รวมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัย และถุงยังชีพให้แก่ประชาชน