มอบบ้านโครงการ “กาชาดห่วงใย ใส่ใจให้ที่อยู่” ณ บ้านศูนย์กลาง

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตาก และนายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการ “กาชาดห่วงใย ใส่ใจให้ที่อยู่” ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก ให้กับนางสาวฤทธิ์ วารินทร์ บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมมีลักษณะผุพัง ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้สร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น