พ่นหมอกควัน ควบคุมยุงลาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโรงเรียนในพื้นที่ตำบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข โรงเรียนบ้านน้ำทอน โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง โรงเรียนดอนขนุนพัฒนา และโรงเรียนอาโอยาม่า 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้