พิธีไหว้ครู ศพด.บ้านด่านศรีสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย