ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข