ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข