ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านศรีสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และส่งมอบชุดนักเรียน พร้อมชุดกีฬาให้แก่เด็กๆ โดยจัดขึ้นที่ศาลาเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข