ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมกราคม 2563