ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563