ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ด่านศรีสุข ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

กำหนดการ

08.00 น. เริ่มลงทะเบียน

09.00 น. พิธีเปิดโครงการ

10.00 น. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535(วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอโพธิ์ตาก)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและทั่วโลก(วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอโพธิ์ตาก)

15.00 น. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการเก็บรักษาวัคซีน(วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอโพธิ์ตาก)