ประชาสัมพันธ์ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารื้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

1.ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/054/T_0004.PDF

2.ระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration System : ODS)

https://asset.nacc.go.th/ods-app/

3.คู่มือการใช้งานระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration System : ODS)

https://drive.google.com/file/d/1KtEkq0bb6QOFAPg01ehWNmk6FtyVDgnV/view

4.วิดีทัศน์แนะนำการใช้งานระบบ ODS

https://drive.google.com/file/d/1qirugUHhN26K5NzoE95uAytI0-J3QCuO/view

5.สื่อประชาสัมพันธ์

แบบไวนิล https://drive.google.com/file/d/14MMqettXNGJCyeZviHNlq9csEmNXK3Sn/view

แบบโปสเตอร์ https://drive.google.com/file/d/1jsnJij_-ha1kNxSszM5AuC6iP6E_6XSP/view