ประชาสัมพันธ์ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อให้ชาวตำบลด่านศรีสุขปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อให้ชาวตำบลด่านศรีสุข ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ดังนี้

  1. ถอดหน้ากาก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก

  2. พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน

  3. ม้วนสายรัด แล้วพันโดยรอบหน้ากากอนามัย

  4. ใส่ถุงรองรับแล้วพันปากถุงให้แน่น ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  5. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ลงถังขยะอันตรายที่แยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ

  6. ล้างมือให้สะอาด

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค