ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

โครงการ อบต.เคลื่อนที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
– วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 3 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 2 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 5 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 4 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 8 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 6 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 7 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ศาลาประชาคม หมู่ 9 เวลา 09.00 – 16.30 น.
– วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ด่านศรีสุข หมู่ 1 เวลา 09.00 – 16.30 น.