ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครสอบคัดเลือก