ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 4

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การการบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เขตเลือกตั้งที่ 4 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข