ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ด่านศรีสุข