ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(คสล.บ้านนายอุดม-บ้านห้วยหินขาว)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอุดม หมู่ที่ 1-บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 6)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566