ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถกลาง

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถกลาง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข 

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถกลาง