ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 67