ประกาศ เรื่อง วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ วันเวลาสถานที่สอบเปลี่ยนสายงาน