ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งว่าง