ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข