ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก, พนักงานประจำรถขยะ และคนงานทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง

สำนักปลัด

  • ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ
  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง